Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z siedzibą przy ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na studia oraz dokumentowania przebiegu studiów i wykorzystywane do celów statutowych, archiwalnych, statystycznych i badawczych;
 3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia jest ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1668) i art. 6 ust.1 pkt a i c RODO;
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 5. Dane będą udostępniane podmiotom zewnętrznym wyłącznie na podstawie zawartej z WSKSiM umowy lub na odpowiedniej podstawie prawnej;

  Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

  • 5.1. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
  • 5.2. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych - tzw. zaufane podmioty przetwarzające (w szczególności podmioty świadczące usługi elektroniczne, informatyczne, hostingu, druku legitymacji, chipów, bhp, prawnicy, podmioty przyjmujące na praktyki);
  • 5.3. instytucje, które realizują ustawowe obowiązki (w szczególności policja, organy kontrolujące).
 6. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 7. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; Po tym czasie dane będą przechowywane w minimalnej, archiwalnej formie tak długo, jak przewiduje prawo.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies.
OK